Holocaust lessons.PNG

Côf a lithr, llythyrau a geidw: creating Holocaust resources for Welsh schools - Project update April 2022.

Over the last four months I have been developing original lesson plans and teaching resources to be shared with schools across Wales. Wales’ new curriculum has a focus on the importance of local histories and so these resources have been developed to share the stories of those affected by the Holocaust who lived in or had connections to Wales. There is a conscious focus too on the holistic nature of the new curriculum which enables several subjects and disciplines to be explored across the lessons.

 

For the first set of resources, I chose to focus on Kindertransport and explore the stories of refugee children who fled to Britain in 1939 and ended up in Wales. There’s a great deal of material in this area and I felt that young people would connect to these stories being close in age to the Kindertransportees. It was important to define terms such as ‘refugee’ and understand the resonance with our lives in Wales today. I wanted to emphasise the richness of the oral histories, so we created a series of short clips from the testimonies of Bea Green and Dorothy Fleming, as well as a video resource which utilises oral history alongside images. These cover a wide range of learning experience areas and include history from all over Wales. One of the final activities in this set of resources asks students to plot a map of all the different locations across Wales where Kindertransportees lived. These locations range from Anglesey in the north, to Cardiff in the south. The idea is that any young person from across Wales will find a story locally relevant to them and can develop an understanding of how the Holocaust shaped Wales’ history.

One of the big aims for me was to create resources that lend themselves to participatory and active learning techniques. As a Drama education specialist and lecturer in performing arts pedagogy, I utilised my knowledge in these areas to create dynamic and interactive resources. For example, in lesson 6 on Kristallnacht, I devised an activity where students use former Wales’ resident Julius Weil’s account of the destruction of his synagogue and Karl Bodek and Kurt Conrad Löw’s evocative painting ‘One Spring’ (1941) to create their own installation telling the story of ‘the last Bar Mitzvah’.

The topics of other lessons include the Jewish artists Josef Herman and Heinz Koppel who resided in Wales, and the Treforest Trading Estate. I found the Treforest Trading Estate particularly challenging to bring to life for young people and settled on the case study of the Aero Zipp Fasteners factory, set up by Joachim Koppel, an Austrian Jew who spent many years of his life in Berlin and fled Nazi Germany during the 1930s. Aero Zipp produced metal zip fasteners. They had their factory base at Treforest and offices in London. During World War 2, like several other Jewish business, they contributed to the war effort by making aircraft parts and tools. I encourage the students to explore this story through the creation of a ‘soundscape’, a sound collage where different sounds are layered up to create the atmospheric feeling of an environment or place.

In the lesson on internment, I was grateful for the research Laura Henley Harrison, JHASW/CHIDC’s Oral History Officer, shared with me on Franz and Betty Hausner. The young couple were interned on the Isle of Man in separate camps for a year. During the time they spent apart they wrote letters to each other, many of which were beautifully illustrated. These really helped to connect with their story.

Written by Jayne Gold, Educational Resources Development Intern.

Côf a lithr, cynnwys a geidw: creu adnoddau Holocost ar gyfer ysgolion Cymraeg - Diweddariad ar y prosiect Ebrill 2022.

 

Dros y pedwar mis diwethaf rwyf wedi bod yn datblygu cynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu gwreiddiol i’w rhannu ag ysgolion ledled Cymru. Mae cwricwlwm newydd Cymru yn canolbwyntio ar bwysigrwydd hanes lleol ac felly mae'r adnoddau hyn wedi'u datblygu i rannu straeon y rhai yr effeithiwyd arnynt gan yr Holocost a oedd yn byw yng Nghymru neu â chysylltiadau â Chymru. Mae ffocws ymwybodol hefyd ar natur gyfannol y cwricwlwm newydd sy'n galluogi archwilio sawl pwnc a disgyblaeth ar draws y gwersi.

 

Ar gyfer y set gyntaf o adnoddau, dewisais ganolbwyntio ar Kindertransport ac archwilio straeon plant a ffodd i Brydain ym 1939 ac a gyrhaeddodd Cymru. Mae yna lawer iawn o ddeunydd yn y maes hwn ac roeddwn i'n teimlo y byddai pobl ifanc yn cysylltu â'r straeon hyn gan eu bod yn agos o ran oedran i'r Kindertransportees. Roedd yn bwysig diffinio termau fel ‘ffoadur’ a deall yr arwyddocâd i’n bywydau yng Nghymru heddiw. Roeddwn am bwysleisio cyfoeth yr hanesion llafar, felly fe wnaethom greu cyfres o glipiau byr o dystiolaethau Bea Green a Dorothy Fleming, yn ogystal ag adnodd fideo sy'n defnyddio hanes llafar ochr yn ochr â delweddau. Mae’r rhain yn cwmpasu ystod eang o feysydd profiad dysgu ac yn cynnwys hanes o bob rhan o Gymru. Mae un o’r gweithgareddau olaf yn y set hon o adnoddau yn gofyn i fyfyrwyr blotio map o’r holl leoliadau gwahanol ar draws Cymru lle’r oedd Kindertransportees yn byw. Mae'r lleoliadau hyn yn amrywio o Ynys Môn yn y gogledd, i Gaerdydd yn y de. Y syniad yw y bydd unrhyw berson ifanc o bob rhan o Gymru yn dod o hyd i stori sy’n berthnasol yn lleol iddyn nhw ac yn gallu datblygu dealltwriaeth o sut y lluniodd yr Holocost hanes Cymru.

Un o’r nodau mawr i mi oedd creu adnoddau sy’n addas ar gyfer technegau dysgu cyfranogol a gweithredol. Fel arbenigwr addysg Drama a darlithydd mewn addysgeg celfyddydau perfformio, defnyddiais fy ngwybodaeth yn y meysydd hyn i greu adnoddau deinamig a rhyngweithiol. Er enghraifft, yng ngwers 6 ar Kristallnacht, dyfeisiais weithgaredd lle mae myfyrwyr yn defnyddio hanes Julius Weil, a fu’n byw yng Nghymru, am ddinistrio ei synagog a phaentiad atgofus Karl Bodek a Kurt Conrad Löw 'One Spring' (1941) i greu eu gosodwaith eu hunain yn adrodd hanes 'y Bar Mitzvah olaf'.

Mae testunau gwersi eraill yn cynnwys yr artistiaid Iddewig Josef Herman a Heinz Koppel a oedd yn byw yng Nghymru, ac Ystâd Fasnachu Trefforest. Roedd Ystâd Fasnachu Trefforest yn arbennig o heriol i mi ddod ag ef yn fyw i bobl ifanc a dewisais astudiaeth achos o ffatri Aero Zipp Fasteners, a sefydlwyd gan Joachim Koppel, Iddew o Awstria a dreuliodd flynyddoedd lawer o’i fywyd ym Merlin ac a ffodd o’r Almaen Natsïaidd yn ystod y 1930au. Roedd Aero Zipp yn cynhyrchu sipiau metel. Roedd eu ffatri yn Nhrefforest a’u swyddfeydd yn Llundain. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fel sawl busnes Iddewig arall, fe wnaethant gyfrannu at ymdrech y rhyfel trwy wneud rhannau ac offer awyrennau. Rwy'n annog y myfyrwyr i archwilio'r stori hon trwy greu 'seinlun', collage sain lle mae gwahanol synau yn cael eu haenu i greu teimlad atmosfferig amgylchedd neu le.

 

Yn y wers ar gaethiwedigaeth (internment), roeddwn yn ddiolchgar am yr ymchwil a rannodd Laura Henley Harrison, Swyddog Hanes Llafar JHASW/CHIDC, â mi ar Franz a Betty Hausner. Cafodd y cwpl ifanc eu caethiwo ar Ynys Manaw mewn gwersylloedd ar wahân am flwyddyn. Yn ystod yr amser a dreuliasant ar wahân bydden nhw’n ysgrifennu llythyrau at ei gilydd, llawer ohonynt wedi eu darlunio'n hardd. Roedd y rhain yn help mawr i gysylltu â'u stori.

Ysgrifennwyd gan Jayne Gold, Intern Datblygu Adnoddau Addysgol.

gfw.png
Jewish-Historical-Society-of-England-Logo-Design.jpg
aberystwyth-logo.png
AJRMasterLogoPlain.jpg
Picture2.png