ENTDE PROJECT UPDATE APRIL 2022.

 

 

ENTDE – what is it and why is it important?

 

I’ve been a volunteer for JHASW/CHIDC on and off since 2018 and I’m currently involved in the European Network of Testimony Based Digital Education (ENTDE) project.  It’s fair to say that this isn’t the snappiest of titles, so I wanted to take the opportunity to explain the core aims of the project and why it’s so important to me.

 

ENTDE is a European funded project which aims to create bilingual, English and Welsh, digital Holocaust educational materials, using video testimonies from the USC Shoah Foundation Visual History Archive.   More specifically, this means I’m involved in developing online lesson plans relating to the Holocaust, which are locally relevant for primary and secondary school aged children in Wales, and which reflect the current reforms in the Welsh curriculum.  The second phase of the project will involve a teacher training programme on how to effectively use these educational resources in the classroom.  JHASW/CHIDC are also involved in working with and building a network of educators and institutions across the EU to share resources and skills. 

 

I was drawn to this project for several reasons. In particular, I’ve been acutely disturbed by the research undertaken by UCL in recent years about the myths and misconceptions that continue to pervade the public’s understanding of the Holocaust.  For example, UCL research (https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-58523132) found that most teachers did not know where or when the Holocaust began. The pernicious effects of social media (no doubt more pronounced during the Covid era) and the rise in antisemitic hate incidents (as outlined in the Community Security Trust’s latest Antisemitic Incidents Report 2021 https://cst.org.uk/data/file/f/f/Incidents%20Report%202021.1644318940.pdf) are a chilling reminder that the lessons of the Holocaust continue to have urgent relevance today. 

                                                                                   

To my mind, education is the most important tool to fight the most ancient of hatreds. I think the JHASW/CHIDC’s work in this area is critical in Wales, as Welsh Holocaust resources are relatively limited.  ENTDE aims to provide locally relevant lesson plans, which include, for example, the video testimony and primary photographic evidence of Kindertransport refugees who lived in Wales during and after the war. These local stories – indigenous and authentic – don’t simply reflect on the individuality and common humanity of Jewish lives affected by or lost in the Holocaust.  Critically, they also show Jews as part of collective, shared history.  But Holocaust education must be careful to steer away from victimhood and sentimentality.   We have a duty to confront the devastating, disorienting truths of how and why the Holocaust happened, the role of perpetrators, bystanders, neighbours, and those “ordinary” people who passively or actively committed the most heinous crime against humanity.  Equally, we must educate children on the full depth and vitality and complexity of Jewish life that was lost in the Holocaust.  Indeed, to view Jews only through the lens of the Holocaust neglects the wealth of history, culture, literature, language, tradition and heritage that went before.  As part of the project, I’ve been struck by the extraordinary voices and memories of Holocaust survivors – they are surprising, enlightening and profoundly necessary.  Teaching through these voices and memories is fundamental to combating anti-Jewish sentiment, countering false narratives and lies and illuminating our present with profound understanding so that “Never Again” can have the chance of meaning and hope in our society.

Written by Emelye Clifford, JHASW/CHIDC Volunteer.

DIWEDDARIAD PROSIECT ENTDE EBRILL 2022.

ENTDE – beth ydyw a pham ei fod yn bwysig?

 

Rydw i wedi bod yn wirfoddolwr i JHASW/CHIDC yn achlysurol ers 2018 ac ar hyn o bryd rwy’n ymwneud â phrosiect Rhwydwaith Ewropeaidd Addysg Ddigidol ar Sail Tystiolaeth (ENTDE). Mae'n deg dweud nad dyma'r teitl mwyaf bachog, felly roeddwn i eisiau achub ar y cyfle i egluro amcanion craidd y prosiect a pham ei fod mor bwysig i mi.

 

Mae ENTDE yn brosiect a ariennir gan Ewrop sydd â'r nod o greu deunyddiau addysgol digidol a dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) am yr Holocost, gan ddefnyddio tystiolaeth fideo o Archif Hanes Gweledol Sefydliad USC Shoah. Yn fwy penodol, mae hyn yn golygu fy mod yn ymwneud â datblygu cynlluniau gwersi ar-lein yn ymwneud â'r Holocost, sy'n berthnasol yn lleol ar gyfer plant oed ysgol gynradd ac uwchradd yng Nghymru, ac sy'n adlewyrchu'r diwygiadau presennol yng nghwricwlwm Cymru. Bydd ail gam y prosiect yn cynnwys rhaglen hyfforddi athrawon ar sut i ddefnyddio'r adnoddau addysgol hyn yn effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Mae JHASW/CHIDC hefyd yn ymwneud â gweithio gydag ac adeiladu rhwydwaith o addysgwyr a sefydliadau ar draws yr UE i rannu adnoddau a sgiliau.

 

Cefais fy nenu at y prosiect hwn am sawl rheswm. Yn benodol, mae'r ymchwil a wnaed gan UCL yn ystod y blynyddoedd diwethaf i'r mythau a'r camsyniadau sy'n parhau i dreiddio i ddealltwriaeth y cyhoedd o'r Holocost wedi fy syfrdanu'n fawr. Er enghraifft, canfu ymchwil UCL ( https://www.bbc.co.uk/new s /entertainment-arts-58523132 ) nad oedd y rhan fwyaf o athrawon yn gwybod ble na phryd y dechreuodd yr Holocost. Mae effeithiau niweidiol cyfryngau cymdeithasol (heb os yn amlycach yn ystod oes Covid) a’r cynnydd mewn digwyddiadau casineb gwrth-Semitaidd (fel yr amlinellwyd yn Adroddiad Digwyddiadau gwrth-Semitaidd diweddaraf yr Ymddiriedolaeth Diogelwch Cymunedol 2021 (https://cst.org.uk/data/file /f/f/Incidents%20Report % 202021.1644318940.pdf ) yn ein hatgoffa bod gwersi'r Holocost yn parhau i fod yn berthnasol ar fyrder heddiw.

                                                                                   

Yn fy marn i, addysg yw'r arf pwysicaf i frwydro yn erbyn y casineb mwyaf hynafol.

Rwy'n meddwl bod gwaith JHASW/CHIDC yn y maes hwn yn hollbwysig yng Nghymru, gan fod adnoddau Holocost Cymru yn gymharol brin. Nod ENTDE yw darparu cynlluniau gwersi sy'n berthnasol yn lleol, sy'n cynnwys, er enghraifft, tystiolaeth fideo a thystiolaeth ffotograffig sylfaenol o ffoaduriaid Kindertransport a oedd yn byw yng Nghymru yn ystod ac ar ôl y rhyfel. Nid yw'r straeon lleol hyn - brodorol a dilys - yn adlewyrchu'n syml ar unigoliaeth a dynoliaeth gyffredin bywydau Iddewig yr effeithiwyd arnynt gan yr Holocost neu a gollwyd yn yr Holocost. Yn hollbwysig, maen nhw hefyd yn dangos Iddewon fel rhan o hanes cyfunol a rennir. Ond rhaid i addysg yr Holocost fod yn ofalus i gadw draw oddi wrth ddioddefgarwch a sentimentaliaeth. Mae gennym ddyletswydd i fynd i’r afael â’r gwirioneddau dinistriol, dryslyd ynghylch sut a pham y digwyddodd yr Holocost, rôl cyflawnwyr, gwylwyr, cymdogion, a’r bobl “gyffredin” hynny a gyflawnodd y trosedd mwyaf erchyll yn erbyn dynoliaeth yn oddefol neu’n weithredol. Yn yr un modd, rhaid inni addysgu plant am ddyfnder a bywiogrwydd a chymhlethdod llawn bywyd Iddewig a gollwyd yn yr Holocost. Yn wir, mae edrych ar Iddewon trwy lens yr Holocost yn unig yn esgeuluso’r cyfoeth o hanes, diwylliant, llenyddiaeth, iaith, traddodiad a threftadaeth a fu.  Fel rhan o’r prosiect, rwyf wedi cael fy nharo gan leisiau ac atgofion rhyfeddol goroeswyr yr Holocost – maen nhw’n rhyfeddol, yn addysgiadol ac yn gwbl angenrheidiol. Mae addysgu trwy’r lleisiau a’r atgofion hyn yn sylfaenol i frwydro yn erbyn teimladau gwrth-Iddewig, gwrthsefyll naratif ffug a chelwydd a goleuo ein presennol gyda dealltwriaeth ddofn fel bod “Byth Eto” yn gallu cael y cyfle o fod ag ystyr a gobaith yn ein cymdeithas.

Ysgrifennwyd gan Emelye Clifford, Gwirfoddolwr JHASW/CHIDC.

ENTDE PROJECT UPDATE OCTOBER 2021.

 

 

We began an exciting new project in June of this year, creating bilingual educational resources for use in schools in Wales. The resources will cover topics such as refugees, antisemitism, racism, identity and gender, using digital video testimony from Holocaust survivors. The testimonies are part of an extensive collection, which is featured on the Shoah Foundation’s IWitness platform. We are collaborating with partners in Hungary, the Netherlands and the Czech Republic.

 

All the video testimony we will be using will be specifically related to Wales and there is a wealth of material to use! The New Curriculum for Wales states that teaching material must be locally relevant and we want our resources to be meaningful and engaging, and to enable students to think critically about the issues.

 

To date, we have completed three draft activities on the topic of Kindertransport and Child Refugees. The activities complement each other and can be used as a module. The activities aim to explore the history of the Kindertransport: why the children were forced to leave their home countries, their journey to get to Wales and the difficulties they faced when they arrived.

 

The first lesson focuses on Mary Hochberg, who was 13 when she arrived in the UK on the Kindertransport. Being a Jewish girl from Berlin in the 1930s, Mary experienced increasing restrictions on her life and saw the destruction caused by the Nazi’s state-sponsored violence during Kristallnacht. Sensing the danger, her mother managed to secure a place on the Kindertransport for Mary, and she arrived in Gwrych Castle in Abergele, North Wales.

Picture1.jpg

Mary Hochberg, shortly before she arrived in Gwyrch Castle.

 

Image from Mary Hochberg’s interview from the archive of the USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, 1997. For more information: http://sfi.usc.edu/.

The second testimony, which we used to create educational activities, is that of Robert Wasserberg. Robert was a young Jewish boy, living in former Czechoslovakia. He also managed to get onto the Kindertransport. His journey to the UK was often dangerous and on numerous occasions his life was at risk. He eventually arrived in the small village of Llanwrtyd Wells, in mid-Wales, where his temporary home was Abernant Lake Hotel, which is still a hotel today. In his testimony, Robert talks about the villagers making him feel welcome and his getting involved in community events and even singing in Welsh. The town, still to this day, has incredible links with some of the children who stayed there.

Picture2.jpg

The train station in Llanwrtyd Wells, taken July 2021. According to the locals, it has not changed since the 1930s.

 

Image: Natalie Evans.

Our next topic will be on antisemitism, which will be aimed at primary school children.

 

Written by Natalie Evans, Education Officer.

DIWEDDARIAD PROSIECT ENTDE HYDREF 2021.

Mi ddechreuon ni brosiect newydd a chyffrous ym mis Mehefin eleni, gan greu adnoddau addysgiadol dwyieithog i'w defnyddio mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd yr adnoddau'n ymdrin â phynciau fel ffoaduriaid, gwrthsemitiaeth, hiliaeth, hunaniaeth a rhyw, gan ddefnyddio tystiolaeth fideo digidol gan oroeswyr yr Holocost. Mae'r tystiolaethau'n rhan o gasgliad helaeth, sydd i'w weld ar blatfform IWitness Sefydliad Shoah. Rydym yn cydweithio â phartneriaid yn Hwngari, yr Iseldiroedd a'r Weriniaeth Tsiec.

Bydd yr holl dystiolaeth fideo y byddwn yn ei ddefnyddio yn ymwneud yn benodol â Chymru ac mae yna gyfoeth o ddeunydd i'w ddefnyddio! Mae'r Cwricwlwm Newydd ar gyfer Cymru yn nodi bod yn rhaid i ddeunydd addysgu fod yn berthnasol yn lleol ac rydym am i'n hadnoddau fod yn ystyrlon ac yn ddeniadol, ac i alluogi myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am y materion.

Hyd yn hyn, rydym wedi cwblhau tri gweithgaredd drafft ar bwnc Kindertransport a Ffoaduriaid sy’n Blant. Mae'r gweithgareddau'n ategu ei gilydd a gellir eu defnyddio fel modiwl. Nod y gweithgareddau yw archwilio hanes y Kindertransport: pam y gorfodwyd y plant i adael eu gwledydd cartref; eu taith i gyrraedd Cymru; a'r anawsterau bu iddynt wynebu ar ôl cyrraedd.

Mae'r wers gyntaf yn canolbwyntio ar Mary Hochberg, a oedd yn 13 oed pan gyrhaeddodd y DU ar y Kindertransport. Gan iddi fod yn ferch Iddewig o Berlin yn y 1930au, profodd Mary gyfyngiadau cynyddol ar ei bywyd a gwelodd y dinistr a achoswyd gan drais y wladwriaeth Natsïaid yn ystod Kristallnacht. Gan synhwyro’r perygl, llwyddodd ei mam i sicrhau lle ar y Kindertransport i Mary, a chyrhaeddodd Gastell Gwrych yn Abergele, Gogledd Cymru.

Picture1.jpg

Mary Hochberg, ychydig cyn iddi gyrraedd Castell Gwyrch.

 

Llun o gyfweliad Mary Hochberg o archif Sefydliad Shoah USC - Y Sefydliad Hanes Gweledol ac Addysg, 1997. Am ragor o wybodaeth: http://sfi.usc.edu/ . 

Yr ail dystiolaeth, a ddefnyddiwyd gennym i greu gweithgareddau addysgol, yw’r hynny gan Robert Wasserberg. Bachgen Iddewig ifanc oedd Robert, yn byw yn hen Tsiecoslofacia. Mi wnaeth o hefyd lwyddo i gael lle ar y Kindertransport. Bu ei daith i'r DU fod yn un peryglus gan amlaf ac ar sawl achlysur bu ei fywyd mewn perygl. Yn y pen draw, fe gyrhaeddodd bentref bach Llanwrtyd, yng nghanolbarth Cymru, lle bu iddo fyw yng Ngwesty Abernant Lake dros dro – gwesty sydd dal i redeg hyd heddiw. Yn ei dystiolaeth, mae Robert yn siarad am y pentrefwyr a groesawodd o a’i gael i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol a hyd yn oed canu yn Gymraeg. Mae gan y dref, hyd heddiw, gysylltiadau anhygoel â rhai o'r plant a arhosodd yno.

Picture2.jpg

Yr orsaf rheilffordd yn Llanwrtyd, a gymrwyd ym mis Gorffennaf 2021. Yn ôl y bobl leol, nid yw wedi newid ers y 1930au.

 

Llun: Natalie Evans.

Bydd ein pwnc nesaf ar wrthsemitiaeth, a fydd wedi'i anelu at blant ysgolion cynradd.

 Ysgrifennwyd gan Natalie Evans, Swyddog Addysg.

zachor-logo-caption-ENG.png
ERASMUS+ logo ENG web.jpeg
openeye_logo (1).png
human-ed_logo_transparent_black-01.png