ENTDE PROJECT UPDATE OCTOBER 2021.

 

 

We began an exciting new project in June of this year, creating bilingual educational resources for use in schools in Wales. The resources will cover topics such as refugees, antisemitism, racism, identity and gender, using digital video testimony from Holocaust survivors. The testimonies are part of an extensive collection, which is featured on the Shoah Foundation’s IWitness platform. We are collaborating with partners in Hungary, the Netherlands and the Czech Republic.

 

All the video testimony we will be using will be specifically related to Wales and there is a wealth of material to use! The New Curriculum for Wales states that teaching material must be locally relevant and we want our resources to be meaningful and engaging, and to enable students to think critically about the issues.

 

To date, we have completed three draft activities on the topic of Kindertransport and Child Refugees. The activities complement each other and can be used as a module. The activities aim to explore the history of the Kindertransport: why the children were forced to leave their home countries, their journey to get to Wales and the difficulties they faced when they arrived.

 

The first lesson focuses on Mary Hochberg, who was 13 when she arrived in the UK on the Kindertransport. Being a Jewish girl from Berlin in the 1930s, Mary experienced increasing restrictions on her life and saw the destruction caused by the Nazi’s state-sponsored violence during Kristallnacht. Sensing the danger, her mother managed to secure a place on the Kindertransport for Mary, and she arrived in Gwrych Castle in Abergele, North Wales.

Picture1.jpg

Mary Hochberg, shortly before she arrived in Gwyrch Castle.

 

Image from Mary Hochberg’s interview from the archive of the USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, 1997. For more information: http://sfi.usc.edu/.

The second testimony, which we used to create educational activities, is that of Robert Wasserberg. Robert was a young Jewish boy, living in former Czechoslovakia. He also managed to get onto the Kindertransport. His journey to the UK was often dangerous and on numerous occasions his life was at risk. He eventually arrived in the small village of Llanwrtyd Wells, in mid-Wales, where his temporary home was Abernant Lake Hotel, which is still a hotel today. In his testimony, Robert talks about the villagers making him feel welcome and his getting involved in community events and even singing in Welsh. The town, still to this day, has incredible links with some of the children who stayed there.

Picture2.jpg

The train station in Llanwrtyd Wells, taken July 2021. According to the locals, it has not changed since the 1930s.

 

Image: Natalie Evans.

Our next topic will be on antisemitism, which will be aimed at primary school children.

 

Written by Natalie Evans, Education Officer.

DIWEDDARIAD PROSIECT ENTDE HYDREF 2021.

Mi ddechreuon ni brosiect newydd a chyffrous ym mis Mehefin eleni, gan greu adnoddau addysgiadol dwyieithog i'w defnyddio mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd yr adnoddau'n ymdrin â phynciau fel ffoaduriaid, gwrthsemitiaeth, hiliaeth, hunaniaeth a rhyw, gan ddefnyddio tystiolaeth fideo digidol gan oroeswyr yr Holocost. Mae'r tystiolaethau'n rhan o gasgliad helaeth, sydd i'w weld ar blatfform IWitness Sefydliad Shoah. Rydym yn cydweithio â phartneriaid yn Hwngari, yr Iseldiroedd a'r Weriniaeth Tsiec.

Bydd yr holl dystiolaeth fideo y byddwn yn ei ddefnyddio yn ymwneud yn benodol â Chymru ac mae yna gyfoeth o ddeunydd i'w ddefnyddio! Mae'r Cwricwlwm Newydd ar gyfer Cymru yn nodi bod yn rhaid i ddeunydd addysgu fod yn berthnasol yn lleol ac rydym am i'n hadnoddau fod yn ystyrlon ac yn ddeniadol, ac i alluogi myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am y materion.

Hyd yn hyn, rydym wedi cwblhau tri gweithgaredd drafft ar bwnc Kindertransport a Ffoaduriaid sy’n Blant. Mae'r gweithgareddau'n ategu ei gilydd a gellir eu defnyddio fel modiwl. Nod y gweithgareddau yw archwilio hanes y Kindertransport: pam y gorfodwyd y plant i adael eu gwledydd cartref; eu taith i gyrraedd Cymru; a'r anawsterau bu iddynt wynebu ar ôl cyrraedd.

Mae'r wers gyntaf yn canolbwyntio ar Mary Hochberg, a oedd yn 13 oed pan gyrhaeddodd y DU ar y Kindertransport. Gan iddi fod yn ferch Iddewig o Berlin yn y 1930au, profodd Mary gyfyngiadau cynyddol ar ei bywyd a gwelodd y dinistr a achoswyd gan drais y wladwriaeth Natsïaid yn ystod Kristallnacht. Gan synhwyro’r perygl, llwyddodd ei mam i sicrhau lle ar y Kindertransport i Mary, a chyrhaeddodd Gastell Gwrych yn Abergele, Gogledd Cymru.

Picture1.jpg

Mary Hochberg, ychydig cyn iddi gyrraedd Castell Gwyrch.

 

Llun o gyfweliad Mary Hochberg o archif Sefydliad Shoah USC - Y Sefydliad Hanes Gweledol ac Addysg, 1997. Am ragor o wybodaeth: http://sfi.usc.edu/ . 

Yr ail dystiolaeth, a ddefnyddiwyd gennym i greu gweithgareddau addysgol, yw’r hynny gan Robert Wasserberg. Bachgen Iddewig ifanc oedd Robert, yn byw yn hen Tsiecoslofacia. Mi wnaeth o hefyd lwyddo i gael lle ar y Kindertransport. Bu ei daith i'r DU fod yn un peryglus gan amlaf ac ar sawl achlysur bu ei fywyd mewn perygl. Yn y pen draw, fe gyrhaeddodd bentref bach Llanwrtyd, yng nghanolbarth Cymru, lle bu iddo fyw yng Ngwesty Abernant Lake dros dro – gwesty sydd dal i redeg hyd heddiw. Yn ei dystiolaeth, mae Robert yn siarad am y pentrefwyr a groesawodd o a’i gael i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol a hyd yn oed canu yn Gymraeg. Mae gan y dref, hyd heddiw, gysylltiadau anhygoel â rhai o'r plant a arhosodd yno.

Picture2.jpg

Yr orsaf rheilffordd yn Llanwrtyd, a gymrwyd ym mis Gorffennaf 2021. Yn ôl y bobl leol, nid yw wedi newid ers y 1930au.

 

Llun: Natalie Evans.

Bydd ein pwnc nesaf ar wrthsemitiaeth, a fydd wedi'i anelu at blant ysgolion cynradd.

 Ysgrifennwyd gan Natalie Evans, Swyddog Addysg.