top of page

Gweithgaredd 8: Prydain a Cholled Etifeddol - Rhan 2

Grŵp oedran

Blynyddoedd 7-11 (12-16 oed)

Camau Cynnydd 4 a 5

Rhybudd: Mae'r gweithgaredd hon yn cynnwys tystiolaeth fideo yn ymwneud â hunanladdiad.

 

Mae'r gweithgaredd hon yn cyflwyno myfyrwyr i brofiad goroeswyr yr Holocost a'r golled etifeddol a ddioddefwyd ganddynt yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Bydd myfyrwyr yn ystyried gwerth tystiolaeth goroeswyr a'r rôl y mae'n ei chwarae yn ein dealltwriaeth o hanes yr Holocost.

 

Bydd myfyrwyr yn gwylio tystiolaeth fideo o Irene Kirstein Watts, goroeswr erledigaeth y Natsïaid a ffoadur y Kindertransport, ac yn myfyrio ar yr heriau a wynebodd a’r modd y llwyddodd i ailadeiladu ei bywyd. Trwy'r lens hon, bydd myfyrwyr yn cael eu hatgoffa, er i'r Holocost ddod i ben yn 1945, na wnaeth ei effaith ddynol ddinistriol i ben bryd hynny.

 

Mae'r gweithgaredd hefyd yn archwilio rhai o gymhlethdodau ymateb Prydain i newyddion am erledigaeth a llofruddiaeth Iddewon yn ystod yr Holocost. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i bolisi Prydain ar gaethiwo (internment) ac yn ystyried y cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol yr oedd ffoaduriaid Iddewig yn ei wynebu yn byw yn y DU.

 

Er mwyn gallu deall y gweithgaredd hon yn y ffordd orau, argymhellir bod myfyrwyr yn cwblhau Gweithgaredd 5: Yr Effaith Gyfreithiol: Sut Gall Cyfreithiau Erlid neu Ddiogelu yn gyntaf.

 

Gellir cwblhau’r gweithgaredd hon fel dosbarth ar ei phen ei hun neu fel rhan dau o gwrs astudio dwy ran. Mae rhan gyntaf y gweithgaredd wedi’i hamlinellu yng Ngweithgaredd 7 – Prydain a Cholled Etifeddol – Rhan Un.

bottom of page